Regulamin

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA VOD OBOWIĄZUJĄCY OD 17.07.2020 r.

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, którzy zawarli umowę o świadczenie usługi Platformy VOD w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem:  https://semkrk.myvod.io/ z DEVAGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Łokietka 8D/26, 30-010 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6772445840, REGON: 384046823, adres e-mail: kontakt@devagroup.pl.


I. DEFINICJE

1. Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Opłata – określona w należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.

4. Platforma VOD - oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.

5. Regulamin - niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.

6. Strona internetowa Usługi - strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem https://semkrk.myvod.io/ prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

7. Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej ostatni dzień, za który Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD.

8. Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.

9. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienia na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.

10. Usługodawca - DEVAGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Łokietka 8D/26, 30-010 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6772445840, REGON: 384046823, adres e-mail: kontakt@devagroup.pl.

11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.

12. Licencja – niewyłączna, nieodpłatna licencja udzielana Użytkownikom przez Usługodawcę na korzystanie z Platformy VOD i dostęp do materiałów VOD

14. Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osoba prawna, której ustawa przyznaje zdolność prawna, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.

15. Zamówienie - oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.


II. POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.

2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

4. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w ramach Platformy VOD w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie. Dostęp do Regulaminu można uzyskać w każdym momencie pod adresem: https://semkrk.myvod.io/regulamin, a także poprzez zapisanie go w dowolnym formacie na wybranym przez siebie nośniku.


III. ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD udostępnionych przez Usługodawcę.

2. Użytkownikiem Platformy VOD może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej składać Zamówienia oraz dokonywać wszelkich czynności w ramach Platformy VOD może w ich imieniu wyłącznie osoba uprawniona do reprezentowania tych podmiotów. Osoba dokonująca w ramach Platformy VOD czynności na rzecz osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej oświadcza, jest umocowana do działania w imieniu podmiotu, który reprezentuje.

3. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez: (i) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy (ii) potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacje w formie elektronicznej (iii) przesłanie uzupełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji w formularzu rejestracyjnym (iv) kliknięcie link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy. Niedopuszczalne jest udostępnianie przez Użytkownika danych dostępowych do konta osobie trzeciej. O każdej próbie nieautoryzowanego dostępu do konta Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Usługodawcę.

4. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

A. wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy;

B. dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „KUP TERAZ”;

C. wybór rodzaju Opłaty;

D. złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”

5. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik potwierdza fakt złożenia Zamówienia, a Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w trakcie rejestracji.

6. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w ust. 3 i 4 z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia o dokonaniu Opłaty i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi.

7. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą otrzymania przez Użytkownika e-mail potwierdzenia dokonania rejestracji po kliknięciu w link aktywacyjny otrzymany przez Użytkownika na adres e-mail Użytkownika wskazany podczas rejestracji.

8. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.

9. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę zgodnie z Regulaminem, a zatem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 7 przewidzianego na odstąpienie od Umowy. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 Ustawy o prawach konsumenta w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, o którym mowa z niniejszym ust.7.

10. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest:

w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi;
w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres:

DEVAGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
ul. Łokietka 8D/26, 30-010 Kraków lub e-mail: kontakt@devagroup.pl o treści określonej we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta.

11. Użytkownik może składać Zamówienia 24 godziny na dobę.

12. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury lub paragonu powinien wysłać e-mail na adres Usługodawcy: kontakt@devagroup.pl wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury/rachunku.


IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.

2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy usługi elektroniczne:

a) komputer klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Platformy VOD;

b) dostęp do sieci Internet;

c) dostęp do poczty elektronicznej;

d) odpowiednie oprogramowaniem w postaci przeglądarki internetowej.

4. Zakazuje się Użytkownikowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte na Platformie VOD, w tym w szczególności dokonywania działań, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Platformy VOD i dostęp do materiałów VOD.

5. Zakazane jest korzystanie przez Użytkownika z Platformy VOD w sposób sprzeczny z prawem, niniejszym Regulaminem, dobrymi obyczajami obowiązującymi w społeczeństwie informacyjnym, a także w sposób naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.4. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania.


6. W celu korzystania z Platformy VOD i uzyskania dostępu do materiałów VOD Usługodawca udziela Użytkownikom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania z Platformy VOD, Licencji na korzystanie z Platformy VOD i dostęp do materiałów VOD. W ramach udzielonej Licencji Użytkownik uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Platformy VOD i treści materiałów VOD poprzez ich wyświetlanie w przeglądarce internetowej na urządzeniu z którego korzysta Użytkownik, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.

 

V. PŁATNOŚCI

1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata.

2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.

4. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi.

5. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik wybiera jedną z następujących metod płatności: przelew on-line (PayU) lub przelew tradycyjny. W przypadku dokonania Opłaty za pośrednictwem systemu PayU, Użytkownik powinien dodatkowo zaakceptować regulamin PayU.

6. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie (w przypadku płatności przez system PayU) lub przez Usługodawcę w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Usługodawcy w przypadku wybrania opcji Opłaty w drodze przelewu tradycyjnego. W przypadku, gdy w Terminie ważności Usługi Usługodawca nie otrzyma od Użytkownika Zamówienia na przedłużenie Usługi, zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa.
 

VI. REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczna na adres: kontakt@devagroup.pl lub na piśmie na adres Usługodawcy wskazany w cz. I pkt 11 Regulaminu.

3. W zgłoszeniu reklamacji zaleca się aby Klient opisał występujący błąd lub wadę oraz określił czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).

4. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji lub na piśmie) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9 Regulaminu.

6. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.
 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.

2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: https://semkrk.myvod.io/strona/polityka-prywatnosci,336 stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.


VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Platformy VOD, zapewniając poprawność jego działania. Usługodawca jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania Platformy VOD, w celu przeprowadzenia jego naprawy lub modernizacji, z poszanowaniem praw Użytkowników. W przypadku konieczności całkowitego czasowego wyłączenia funkcjonowania Platformy VOD zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników będących Konsumentami za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej powiązany z kontem użytkownika. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania Platformy VOD w zakresie dostępności materiałów VOD, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia czasu trwania dostępu do nich o czas trwania ograniczeń w ich funkcjonowaniu.

2. Wobec Użytkowników będących przedsiębiorcami Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z korzystaniem z Platfromy VOD, z wyjątkiem szkody wyrządzonej przez Usługodawcę z winy umyślnej. W tym zakresie Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie za wypowiedzeniem na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika uiszczone przez Użytkownika Opłaty nie podlegają zwrotowi.

2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu Wiadomość zawierająca zestawienie zmian Regulaminu zostanie utrzymana na ww. stronie internetowej przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Użytkownik zostanie dodatkowo powiadomiony przez Usługodawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie wiadomości o zmianie Regulaminu na adres email wskazany podczas rejestracji.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może – w terminie 7 dni od dnia opublikowania treści nowego Regulaminu na stronie internetowej, o której mowa w ust. 3 złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.. W przypadku braku wypowiedzenia umowy w powyższym terminie nowy Regulamin obowiązuje Użytkownika. Wypowiedzenie powinno zostać złożone w formie pisemnej lub drogą mailową na adres Usługodawcy.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego.

6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub - w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego

7. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrzenia sporu poprzez: zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego; mediację; zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej; zwrócenie się do Federacji Konsumentów. Konsument ma możliwość również skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR)

8. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 17.07.2020 r.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.

Akceptuję